21 ოქტომბრის არჩევნებს 71 ადგილობრივი ორგანიზაციის 3 353 დამკვირვებელი დააკვირდება
13.10.2017
21 ოქტომბერს დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებს, ამ დროის მონაცემებით, 71 ადგილობრივი ორგანიზაციის 3 353 დამკვირვებელი დააკვირდება.

დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შესაბამის საარჩევნო ადმინისტრაციაში არჩევნების დღეზე დასაკვირვებლად რეგისტრაციის გავლის ვადა 11 ოქტომბერს ამოეწურათ. ინფორმაციას დროა.გე ავრცელებს.

საარჩევნო კოდექსის” თანახმად, ორგანიზაციებმა ცესკოს კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-5 დღისა საარჩევნო კომისიებში დამკვირვებლების სია უნდა წარუდგინონ.

კანონმდებლობით, ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან, გარდა: 1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირისა; 2. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს წევრისა; 3. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილისა; 4. მოსამართლისა; 5. საქართველოს შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებისა; 6. პროკურატურის თანამდებობის პირისა; 7. საარჩევნო სუბიექტისა და მისი წარმომადგენლისა; 8. საარჩევნო კომისიის წევრისა.


კომენტარები


სხვა სიახლეები
სამ, 24 ოქტომბერი 2017
10:01